دستور ساده Jump (دستور JMP)

دستور ساده Jump (دستور JMP)دستور ساده Jump (دستور JMP): توسط این دستورات می توان از روی بخشی از برنامه پرش نمود به گونه ای که NETWORK های موجود در آن بخش اجرا نشوند. به طور کلی به دو صورت می توان از دستورات JUMP استفاده نمود:

الف) JUMP شرطی: در این حالت برای پرش از یک یا چند شرط استفاده می شود که در صورت انجام شرط پرش انجام پذیرد.

ب)JUMP غیر شرطی: در این حالت برای پرش از شرط خاصی استفاده نشده و پرش دائما صورت می پذیرد.


محل قرارگیری دستورات JUMP

دستور پرش از دو بخش تشکیل می شود:

دستورپرش: شامل دستور JMP (پرش در صورتی که RLO=1 )و JMPN (پرش در صورتی که RLO=0 )

محل پرش(LABEL) : در NETWORK ای که باید عمل پرش به آنجا انجام شود قرار داده می شود.

دستور پرش غیر شرطی با استفاده از دستور JMP

همانطور که در شکل مشخص است در NETWORK1  از دستور JMP (دستور پرش) استفاده شده است. مقصد پرش جایی است که LABEL با عنوان NEW1 قرار دارد و از آنجایی که برای عمل پرش شرط خاصی لحاظ نشده است عمل پرش همواره انجام میپذیرد.  در واقع در هر سیکل اسکن برنامه از روی NETWORK 2 تا NETWORK X پرش نموده و تا NETWORK X را اجرا نمی نماید. البته خود NETWORK X  اجرا می شود.

پرش شرطی با استفاده از دستور JMP و JMPN

LABEL نبایستی از چهار کاراکتر بیشتر باشد کاراکتر ها می توانند حرف یا عدد باشند ولی کاراکتر شروع بایستی حرف باشد. پرش می تواند به NETWORK های ماقبل نیز انجام شود. در استفاده از دستور پرش بایستی دقت کرد که برنامه در لوپ نیفتد. اگر CPU نتواند سیکل اسکن را در زمان تعیین شده تمام کند STOP میگرد. در برنامه زیر درصورتی که 10.1 فعال شود برنامه در لوپ بی نهایت می افتد و منجر به STOP  شدن CPU می گردد. منبع: تکنو کلید

اشتراک گذاری