ماژول Single In-line Memory Module

ماژول Single In-line Memory Moduleماژول Single In-line Memory Module: بردهای اصلی تعدادی شکاف برای نصب تراشه حافظ اصلی دارند که آنها بانک حافظه میگویند. این بانک ها در بردهای AT از نوع SIMM و در بردهای اصلی نسل بعد از نوع DIMM هستند. در شکل زیر هشت بانک حافظه از نوع DIMM میبینید.

در کامپیوتر های اولیه تراشه های حافظه برروی برد اصلی به صورت پین لحیم کاری شده بودند، و با افزایش حافظه میزان فضای زیادی اشغال میشد. بعدها طرح (SIMM (single in-line memory module مطرح شد که از۳۰ پین کانکتور استفاده میکردند. در بعضی کامپیوترها بردهای SIMM باید بصورت زوج هائی که دارای ظرفیت و سرعت یکسان باشند، قرار می گرفت، به دلیل این که پهنای باند گذرگاه داده بیشتر از یک SIMM است. به طور مثال از دو SIMM هشت مگابایتی برای داشتن شانزده مگابایت حافظه بر روی سیستم استفاده می گردد، هر SIMM میتوانست  هشت بیت داده در هر لحظه ارسال کند. حال با توجه به این که گذرگاه داده شانزده بیتی است درصورتی که از نصف پهنای باند استفاده می شده، و این کار مطلوب نیست. و در اینده بردهای SIMM تغییر کردند، و از۷۲ پین برای افزایش پهنای باند و امکان افزایش حافظه تا میزان ۲۵۶ مگابایت بدست آمد (ماژول Single In-line Memory Module). به خاطر افزایش سرعت وظرفیت پهنای باند پردازنده، از بانک های حفظه جدید به نام (DIMM (dual in-line memory module عرض کردند که دارای ۱۲۸ پین بود. ظرفیت این بردها از ۸ تا ۱۲۸ مگابایت را شامل می شد و به صورت تک هم میوان استفاده کرد.

اشتراک گذاری