قطعات متفرقه: امروزه قطعات کامپیوتری از ملزومات شرکت های تامین کننده سرور و کامپیوتر های خانگی می باشد. هر ساله سیستم های بسیار زیادی تولید و سیستم های بسیار زیاد دیگری جهت تعمیرات راهی بخشهای فنی بازار میشوند. بنابراین تامین قطعات مورد نیاز این بخش از صنعت یکی از مهمترین بخشهای کاری در شرکتهای کامپیوتری می باشد. قطعات اصلی و فرعی در سرورهای اچپی و آنچه که در خدمات پیش و پس از فروش برای مشتری لازم است در این بخش معرفی و جهت فروش سازماندهی میگردد.