مالتی کستینگ Multicasting منو کستینگ Monoicasting انی کستینگ Anycasting

مالتی کستینگ Multicasting منو کستینگ Monoicasting انی کستینگ Anycasting

مالتی کستینگ Multicasting منو کستینگ Monoicasting انی کستینگ Anycasting: در کاربرد هايي که نياز به ارسال داده ها و اطلاعات کاملا يکسان براي يکسري مشخص ار مشترکين يک شبکه مد نظر مي باشد مالتي کستينگ راه کار مناسب و به صرفه  ميباشد. به طور کلي ارسال اطلاعات به سه شکل  مختلف مي تواند صورت پذيرد.

  • ارسال نقطه به نقطه و يا يونيکست: در اين حالت به ازاي هر سرويس گيرنده يک سرويس دهنده فعال بوده و متناسب با نياز سرويس گيرنده اطلاعات را ارسال مي نمايد البته سرويس دهنده ها مي توانند به لحاظ فيزيکي مشترک باشند.
  • ارسال برودکست: دراين حالت يک سرويس دهنده يک دسته اطلاعات کاملا يکسان را براي تمامي مشترکين شبکه بدون تمايز ارسال مي نمايد.
  • ارسال مالتي کست: در اين حالت يک سرويس دهنده يک دسته اطلاعات مشخص را براي يک دسته مشخص از سرويس گيرنده هاي مشترک شبکه به طور يکسان ارسال مي دارد.

مالتی کستینگ Multicasting منو کستینگ Monoicasting انی کستینگ Anycasting

بديهي است انتخاب و استفاده از هر يک از روش هاي ارسال اطلاعات فوق بستگي به ماهيت سرويس ارائه شده و  همچنين ساختار شبکه دارد. IP به عنوان مثال در مورد ارسال تصاوير زنده تلويزيوني مبتني بر شبکه با توجه به يکسان بودن اطلاعات براي آن دسته از مشترکين شبکه که از سرويس يکساني استفاده مي کنند و به لحاظ ساختار سيگنال رساني نيز از بستر هاي شبکه مبتني بر فيبر و يا بسترهاي سيمي استفاده مينمايند. انتخاب مالتي کستينگ براي سيگنال رساني کاملا مقرون به صرفه ميباشد. البته جهت سيگنال رساني به مشترکين شبکه که از روش مالتي کستينگ در حال سرويس گيري هستند مي توان از روش نقطه به نقطه و يا يونيکست نيز استفاده نمود اما بديهي است اين امر مستلزم تحميل بار و ترافيک چند برابر به بستر شبکه و در نتيجه افزايش سرسام آور هزينه هاي راه اندازي مي باشد.
اشتراک گذاری